FOKREGLEMENT van de PRE
 
1  | Naam: CABALLO DE PURA RAZA ESPAÑOLA Ook wel bij de afkorting van de naam, PRE, aangeduid. Andere namen, zoals "Andalusiër” of "Iberisch paard” beschrijven dit ras niet. Over het algemeen worden hiermee kruisingen aangeduid, waarbij het aan raszuiverheid en controle op de kwaliteit ontbreekt, evenals de officiële papieren van het Spaanse Stamboek. Met paarden aangeduid als "Carthusian horses” c.q. "Cartujano”, "Carthuganers” of "Kartuizers” wordt een bloedlijn (familie) binnen de PRE bedoeld.
 
2 | OFFICIËLE PAPIEREN VOOR DE PRE: slechts één PRE stamboek ter wereld LG ANCCE is de enige instantie die internationaal bevoegd is om stamboekpapieren voor PRE paarden uit te geven. Dit is de enige manier om de raszuiverheid te waarborgen. Bovendien worden internationaal geaccepteerde methoden toegepast, zoals vaststellen (voor)ouderschap middels DNA, volledige grafische beschrijving van het paard evenals het inbrengen van een microchip bij veulenaanmelding, beoordeling op 3 jarige leeftijd als fokmateriaal, toekenning van een registratienummer in het stamboek, etc. Het paspoort uitgegeven door MARM en ANCCE is het enige document dat garandeert dat het een PRE betreft die aan alle registratie-eisen conform de EU wetgeving voldoet.
 
3 | KLEUREN VAN DE RASZUIVERE PRE: Op grond van de raskenmerken zoals vastgelegd in de PRE stamboekregels en voorschriften, zij n alle kleuren bij de PRE toegestaan. Schimmel en bruin zijn de meest voorkomende kleuren bij dit ras.
 
4 | IDENTIFICATIEMETHODEN PRE: Om een veulen als PRE te mogen registreren, zijn een aantal specifieke handelingen ter identificatie voorgeschreven die door dierenartsen - aangewezen door LG ANCCE als stamboek – dienen te worden uitgevoerd:
 • de afkomst c.q. (voor)ouders van het veulen worden vastgesteld  d.m.v. DNA onderzoek;
 • de beschrijving van de uiterlijke kenmerken moet zeer zorgvuldig en middels het invullen een internationaal geaccepteerd formulier gebeuren;
 • het veulen krijgt in het stamboek een identificatiecode.
 • er wordt een microchip ter identificatie in de nek van paard ingebracht;
 • het veulen wordt geregistreerd in het geboorteregister (veulenboek) van het stamboek.
5 | GOEDKEURING VOOR DE FOKKERIJ:  Als een PRE de leeftijd van 3 jaar heeft bereikt, dan kan de eigenaar bij het stamboek een keuring t.b.v. toelating als basisfokpaard aanvragen.
 
 
Basis fokpaarden: Aptitud basica como reproductor ( APTO) De keuring voor toelating als basisfokpaard wordt - na aanvraag – door een (door LG ANCCE aangewezen) dierenarts gedaan. Als het paard goedgekeurd wordt als basisfokpaard, dan verstrekt dezelfde dierenarts een certificaat waaruit de goedkeuring als basisfokpaard blijkt en krijgt het paard een aantekening hiervan in het paspoort.
De vereisten voor goedkeuring als basisfokpaard zijn: 
 • hengsten dienen een minimale schofthoogte van 1.54 te hebben (merries minimaal 1.52). Maximale schofthoogte voor hengsten 1.72 en voor merries 1.70
 • Er mag geen sprake zijn van een kiep-hals, scheve hals of een hertenhals etc.  Bovendien dienen bij een hengst beide testikels volledig ingedaald te zijn, klophengsten zijn dus niet toegestaan. 
 • Verder moet het betreffende paard voldoen aan de raskenmerken en de correcte maten.
Nadat het paard als basisfokpaard is goedgekeurd ( zowel merrie als hengst), worden de nakomelingen in het stamboek opgenomen. Als een paard niet als basisfokpaard wordt goedgekeurd, behoudt het de oorspronkelijke stamboekpapieren en blijft opgenomen in het veulenboek van het stamboek. Het betreffende paard wordt gezien als een PRE, maar er bestaat geen recht op opname in het stamboek van nakomelingen.
 
Een paard waarvan de stamboekpapieren niet voorzien zijn van een stempel en of sticker en handtekening die aantonen dat het paard als basisfokpaard goedgekeurd is, dan is het paard nog niet goedgekeurd voor de fokkerij en de selectie-eisen van het ras. De eigenaar van een paard dat niet goedgekeurd wordt als basisfokmateriaal kan – eenmalig – een herkeuring aanvragen. Indien het paard bij de eerste keer keuring niet aan de maten voldoet of andere zaken zijn nog twijfelgeval,  kan het paard nogmaals voor een tweede keer worden aangeboden. Het paard krijgt hiervan een vermelding in het paspoort dmv een sticker.
 
Gekwalificeerde fokpaarden: (Reproductores Calificado) Paarden die goedgekeurd zijn als basis fokpaard, kunnen desgewenst door de eigenaar ter keuring voor het predicaat "gekwalificeerd” (Reproductor Calificado) aangeboden worden. Dit predicaat kan uitsluitend in een zogenaamde "TRC” (Tribunal Reproductor Calificado)-keuring worden behaald. Bij deze keuring wordt het paard beoordeeld op bouw, gedrag, beweging, functionaliteit en geschiktheid als rijpaard. Verder vindt er een veterinair onderzoek plaats naar eventuele erfelijke gebreken en voortplantingsgebreken.
De vereisten voor het verkrijgen van het "Gekwalificeerd” predicaat zijn: 
 • De hengsten dienen een minimale schofthoogte van 1,55 m te hebben (merries minimaal 1,53 m); 
 • Het paard moet voldoen aan de vereisten t.a.v. de bouw/exterieur, maten en de functionaliteit zoals vastgelegd in TRC regels en voorschriften.
 • Er mag geen sprake zijn van osteochondrose (OC en OCD), artrose en/of verschillende andere botafwijkingen. Hiertoe moet het paard een röntgenonderzoek ondergaan tijdens de TRC keuring..
 • De voortplantingsorganen van het paard dienen normaal en functioneel te zijn. Ter controle wordt sperma onderzoek gedaan bij hengsten en bij merries uit- en inwendig onderzoek.
 • Het paard wordt bij de keuring onderzocht op eventuele afwijkingen die de voortplanting nadelig kunnen beïnvloeden en/of erfelijk zijn.
 • Hengsten dienen geschikt te zijn als rijpaard. Hiertoe wordt een proef onder het zadel afgelegd waarbij de aanleg als rijpaard beoordeeld wordt.
Sinds 14 november 2003 is ANCCE verantwoordelijk voor de uitvoering van het "PRE genetisch veredelingsprogramma”, zoals voorgeschreven door het Spaanse Ministerie van Milieu, Landbouw en Visserij. Binnen dit veredelingsprogramma zijn alle paarden genetisch beoordeeld en in drie categorieën ingedeeld.
Deze genetische beoordeling en indeling in categorieën zijn opgenomen middels 3 registers in het LG ANCCE stamboek. De categorieën/registers zijn:
 
Jonge preferente fokpaarden (Joven Reproductor Recomendado):
 Ieder paard tussen 4 en 6 jaar oud dat deelgenomen heeft aan de keuringen/testen zoals vastgelegd in het PRE veredelingsprogramma (dressuur, exterieur, bouw en geschiktheid als rijpaard), in het kader van dit programma een jaarlijkse genetische beoordeling heeft gekregen en op basis van het voorgaande een genetische index heeft verworven die hoger ligt dan het gemiddelde van de beoordeelde populatie (100). Na het bereiken van de 7 jarige leeftijd kan het betreffende paard opgenomen worden in de categorie "Preferent fokpaard (Reproductor Mejorante) en/of "Elite fokpaard” (Reproductor Élite), mits het paard voldoet aan de vereisten die voor deze categorieën gelden in het kader van het veredelingsprogramma. Een van voorwaarden is toename van de betrouwbaarheid (herhaling) van de genetische index tot een bepaalde grenswaarde. Dit wordt afgemeten aan de mate waarin het betreffende paard en/of de nakomelingen en/of naaste familie (bijvoorbeeld broers/zussen) in de daarvoor bestemde tests vergelijkbare resultaten te zien geven.
 
Preferente fokpaarden (Reproductor Mejorante): Dit zijn paarden die 7 jaar of ouder zijn, in het kader van het genetisch veredelingsprogramma beoordeeld zijn, aan alle eisen uit dit programma voldoen en een genetische index hebben die boven het gemiddelde van de beoordeelde populatie (100) ligt met een betrouwbaarheidswaarde van 0,6 of meer. De betrouwbaarheidswaarde wordt afgemeten aan de mate waarin het betreffende paard en/of de nakomelingen en/of naaste familie (bijvoorbeeld broers/zussen) in de daarvoor bestemde tests vergelijkbare resultaten te zien geven.
 
Elite fokpaarden (Reproductor Élite): Een paard wordt in het register voor Elite fokpaarden binnen het LG ANCCE stamboek opgenomen als het als fokmerrie of – hengst als preferent in een aantal disciplines van het veredelingsprogramma wordt aangemerkt en bovendien voldoet aan de aanvullende vereisten voor deze categorie.
 
   
 
Afbeelding invoegen