Waarom een klachtenprocedure?

Het PRE stamboek Nederland is een stichting die professionaliteit, betrouwbaarheid en servicegerichtheid hoog in het vaandel heeft staan. Wij stellen het op prijs als u tevreden bent over onze dienstverlening. Maar ook als u dat niet bent, horen wij dat graag. Daarom bestaat er een klachtenprocedure. Doel van deze procedure is natuurlijk in de eerste plaats om u de gelegenheid te geven uw klacht aan ons kenbaar te maken en te zorgen dat deze op de goede plaats terecht komt zodat kan worden gekeken of er een oplossing mogelijk is. Daarnaast is de klachtenprocedure voor ons een belangrijk instrument om knelpunten te signaleren, de kwaliteit van onze dienstverlening te meten en deze verder te verbeteren. Uw klacht wordt dus door ons op prijs gesteld!
 

2. Waarover kan een klacht gaan?

Een klacht kan betrekking hebben op alle aspecten van onze dienstverlening. Enkele voorbeelden:

- U vindt onze informatie (zoals onze website, een van onze brochures of toelichtingen, schriftelijk of mondeling verstrekte informatie) onjuist of onvolledig.    

- u vindt onze bereikbaarheid onvoldoende.

- u vindt onze dienstverlening niet snel genoeg.

- u vindt dat het stamboek u niet correct heeft bejegend.

- u vindt de afhandeling van uw aanvraag niet naar wens.

3. Hoe kunt u een klacht indienen?

Een klacht moet schriftelijk worden ingediend middels het klachtenformulier. Vergeet  vooral niet om bijlagen bij te voegen indien dat van toepassing is. Er zijn geen vormvereisten voor het indienen van een klacht. Het enige dat belangrijk is, is dat u uw klacht zo duidelijk mogelijk omschrijft en uw gegevens vermeldt. Overigens gaan wij ervan uit dat u, voordat u een klacht indient, eerst hebt geprobeerd het probleem op te lossen met een van de bestuursleden van het stamboek.
 

4. Door wie wordt uw klacht besproken?

Uw klacht wordt behandeld door het voltallige bestuur van het stamboek in Nederland. 
Het bestuur van het stamboek behandelt dus uw klacht. De klacht (en het antwoord van het bestuur) wordt ter kennisname aan de Raad van Advies gestuurd. De Raad van Advies voorziet het bestuur van gevraagde en ongevraagde adviezen. Met andere woorden: de Raad van Advies kijkt op afstand mee naar de behandeling van klachten.
 

5. Wat gebeurt er als u een klacht heeft ingediend?

In alle gevallen zal uw klacht schriftelijk (al dan niet per e-mail) worden beantwoord. Maar, afhankelijk van de aard van uw klacht of als er bijvoorbeeld iets niet duidelijk is, kan het ook voorkomen dat er eerst telefonisch contact met u wordt opgenomen. Het bestuur streeft ernaar om klachten zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken schriftelijk - en hopelijk naar genoegen - te hebben beantwoord.

Klachten worden daarnaast tenminste één keer per jaar besproken met de Raad van Advies om na te gaan of er aanleiding bestaat om het beleid van het stamboek aan te passen. Bijvoorbeeld als het gaat om voorlichting. Hierbij dient overigens nadrukkelijk opgemerkt te worden dat het PRE Stamboek Nederland een dochterstamboek is van de ANCCE , het Spaanse moederstamboek. Dit betekent dat het Nederlandse stamboek weinig tot geen speelruimte heeft als het gaat om regels die door het moederstamboek worden opgelegd.

KLACHTENFORMULIER